Thời gian thiết kế: 2 ngày
Thời gian thi công: 18 ngày